Python Matplotlib (Develop Charts in Python)

Python matplotlib, very interesting library to develop interacting charts in python. It's all open source.